mar-ine caches

MAR-INE - Waterkering

Gepost in mar-ine caches.

MAR-INE - Waterkering

 

De deltawerken rond Rotterdam hebben een nieuwe waterkering erbij. Na de Stormvloedkering Hollandse IJssel, de Hartelkering in het Hartelkanaal en de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg hebben we nu de "Waterkering" bij Rhoon. Dit is de hefdeur van de waterkering in de verlengde Zuiderparkweg.

Foto van de grote waterkering die bestaat uit een hangende deur. Erop de letters waterkering.

Gat in de dijk

Door de aanleg van de tunnel doorbreken we een secundaire waterkering: een dijk of kade die het land niet direct tegen het buitenwater beschermd. In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld een stormvloed, moet de tunnel altijd worden afgesloten met een beweegbare hefdeur.

Vandaar dat we binnenkort een proefsluiting uitvoeren. Wanneer deze proefsluiting succesvol verloopt en het sluitingsprotocol door het Waterschap Hollandse Delta is geaccepteerd, mag een tijdelijke damwand die eerder is geplaatst worden verwijderd. Deze functioneert nu als secundaire waterkering. Als de tijdelijke damwand is verwijderd, kan A-Lanes door met de bouw van de verlengde Zuiderparkweg.

Sluitingstijd slechts 15 minuten

De waterkering bestaat uit een hefdeur. Aan deze hefdeur zijn afdichtrubbers en geleiderail bevestigd om de deur waterdicht te kunnen afsluiten.2 betonnen pylonen, stalenkabels met veerbuffers en bevestigingspunten houden de hefdeur op zijn plaats. De hefdeur wordt door middel van een hydraulische cilinder gesloten en geopend. Bij calamiteiten kan de hefdeur in minder dan 15 minuten worden gesloten.

MAR-INE - Seinvlaggen

Gepost in mar-ine caches.

MAR-INE - Seinvlaggen

 

De cache ligt niet op bovenstaande locatie, maar kan slechts gevonden worden door onderstaande puzzel op te lossen.

 

cacheopgave

Coordcheck:

MAR-INE - Rotterdam Wereldhaven

Gepost in mar-ine caches.

WERELDHAVEN S

Rotterdam Wereldhaven

De haven van Rotterdamis het grootste haven- en industriecomplex van Europa met een totale goederenoverslag van jaarlijks zo 430 miljoen ton. Het bestaat uit een samenstel van verschillende havenbekkens en bedrijfsterreinen die ten dienste staan van de aan- en afvoer van goederen van de aan de havens gevestigde (petro)chemische en andere industrieën, de op- en overslag van goederen van derden voor verder transport. Rotterdam was tussen 1962 en 2004 de grootste haven ter wereld, maar deze positie is overgenomen door Shanghai. Ook Singapore en Ningbo zijn Rotterdam als haven voorbijgestreefd, maar deze Aziatische havens gelden namelijk niet als directe concurrenten voor de Rotterdamse haven. De haven is de toegangspoort tot een Europese markt van meer dan 350 miljoen consumenten. Rotterdam is één van de belangrijkste kruispunten van goederenstromen ter wereld.

Het havengebied beslaat ca. 11.000 ha (waarvan 5.500 ha bedrijfsterreinen, 5.500 ha water en (spoor)wegen, leidingstroken en groen). De haven wordt door de aanleg van Maasvlakte 2 20% groter. De lengte van het havengebied is ca. 40 km en biedt een directe werkgelegenheid van ruim 85.000 arbeidsplaatsen. Per jaar wordt de Rotterdamse haven door ca. 34.000 zeeschepen en 100.000 binnenvaartschepen per jaar bezocht.

De uitdaging is de juiste weg te vinden in deze wirwar van wegen, sporen, waterwegen en pijpleidingen want de cache want die ligt niet op bovenstaand coördinaat. Succes!

 

MAR-INE - Touwknopen

Gepost in mar-ine caches.


MAR-INE - Touwknopen

touwknopen

Gelieve niet op zondag en in de avonduren

MAR-INE - Verkeerstekens

Gepost in mar-ine caches.

Verbodstekens & Gebodstekens

spatie
a b

e

c d e
f g

k

h i j

spatie

MAR-INE - Betonning

Gepost in mar-ine caches.

Betonningen zijn onderdeel van de scheepsmarkeringen op of langs het water. Ze zijn bedoelt om vaarwegen aan te geven of om obstakels te markeren.

Betonning

sfeerplaatje betonning

Om rivieren, kanalen en meren veilig te kunnen bevaren wordt sinds het eind van de 19e eeuw gebruik gemaakt van signalering volgens het SIGNI systeem. Dit staat voor "Signalisation de voies de Navigation Interieur" en is van toepassing op zoet binnenwater, dus niet op Westerschelde, Waddenzee en Eems-Dollard. De toegepaste betonning of bebakening is onderverdeeld in laterale - en cardinale markering.

 • Laterale markering dient om de zijdelingse begrenzing van vaarwater aan te geven.
 • Cardinale markering wordt op groter water gebruikt om gevaarlijke punten aan te geven.

Laterale markering

Om de loop van een vaarwater zichtbaar te maken worden langs de rand (lateraal = zijkant/zijdelings) op regelmatige afstand merktekens geplaatst. Bij markering van het bevaarbaar gedeelte worden de begrippen linker- en rechteroever gebruikt.

De bepaling daarvan doe je met je rug naar de hoge kant (waar het water vandaan komt) kijkend naar de lage kant (stroomafwaarts, waar het water naar toe gaat). Ook voor kanalen geldt van hoog naar laag, dus in de richting van een lager pand. De nummering is echter naar de bron toe. Soms spreekt men over "bakboords- en stuurboordsbetonning". Dat is onjuist. De begrippen bakboord en stuurboord gelden alleen voor de linker en rechterzijde van een boot. Vanuit de boot gezien kan de linkeroever dus afhankelijk van de vaarrichting bakboordszijde of stuurboordszijde zijn. Voor wateren waar hoog of laag niet direct duidelijk is, zijn voor linker- en rechteroever de volgende regels afgesproken:

 • Getijdengebied: kijkend in de richting van de ebstroom.
 • Zijvaarten en geulen: in de richting van de hoofdvaarweg.
 • Meren: in de richting van de uitgang naar open water.
 • Randmeren: kijkend vanaf Amsterdam.

Kenmerken

De gebruikte betonning is herkenbaar aan vorm en kleur en (meestal) gemerkt met initialen van het vaarwater en een volgnummer.

 • De linkerzijde is spits of heeft een spits topteken met als hoofdkleur groen en is oneven genummerd.
 • De rechterzijde is stomp of heeft een stomp topteken met als hoofdkleur rood en is even genummerd.
 • Splitsingen worden aangegeven door bolvormige tonnen met een combinatie van beide kleuren.

Belangrijkste betonningen en tekens.

Linkerzijde
(spits)
Rechterzijde
(stomp)
Stroomafwaarts varend (van hoger naar lager pand).
De kleuren zijn dan tegengesteld aan je boordlichten.
N E Markering vaarwater hoofdbetonning
5 2 Recreatiebetonning, bruikbaar vaarwater buiten de hoofdbetonning.
3 7 Boompjes; ook wel prikken, staken, struik- of steekbakens genoemd.
Bijeengebonden: betekenis als groene ton.
Uitstaande takken: betekenis als rode ton.
1 3 Afbakening bijzonder gebied, markering voor doorgaande vaart
5 4 Tekens op de oever van een rivier waarlangs het diepste gedeelte loopt. Kijk voor deze stroomdraadmarkering ook bij riviervaren.
2 1 Blees- of kribbaken, gevaarlijk punt of opstakel, krib, te water geraakt object o.i.d.
Scheidingston hoofdvaarwater links. Deze ton ligt in de rode (stompe) tonnenlijn en dient stroomafwaarts varend aan stuurboordkant (rechts) gehouden te worden.
Scheidingston hoofdvaarwater rechts. Deze ton ligt in de groene (spitse) tonnenlijn en dient stroomafwaarts varend aan bakboord (links) gehouden te worden.
Scheidingston vaarwater van gelijk belang (bol als topteken).
Veilig vaarwater/verkenningston. Ook wel genoemd midvaarwaterton, uiterton, verkenner of aanloopton.
Zij wordt gebruikt om het midden of het diepste gedeelte van een vaarwater, of een aanloop of verkenningspositie aan te geven. Deze betonning wordt in het BPR-gebied zonder topteken toegepast, ter onderscheiding van de scheidingsmarkering.

Cardinale markering

Wanneer zich in het vaarwater een obstakel bevindt zoals een wrak of (tijdelijke) ondiepte wordt dit gemarkeerd door cardinale betonning. Vanuit het obstakel wordt het gebied verdeeld in vier kompaskwadranten. Noord, Oost, Zuid en West. De aanwijzende betonning heeft een kleurcombinatie geel/zwart en een topteken dat bestaat uit twee zwarte kegels, die loodrecht boven elkaar zijn geplaatst. Ieder kwadrant heeft zijn eigen herkenbare zwart/geel verdeling, topteken en lichtpatroon. Voor het bepalen aan welke kant gepasseerd moet worden heb je dus een kompas nodig.

Lichtsignalen

Kardinale boeien kunnen van een wit knipperlicht met 60 flitsen per minuut (afgekort Q van Quick) of 120 flitsen per minuut (afgekort VQ van Very Quick) zijn voorzien.

De intervallen zijn afhankelijk van het kwadrant: een boei in het noordelijke kwadrant knippert ononderbroken, terwijl de andere boeien een aantal flitsen afgeven dat overeen komt met de urenaanduiding van de klok, telkens onderbroken door een pauze:

 • Noord: ononderbroken knipperlicht;
 • Oost: groepen van 3 flitsen : 3 flitsen in 5 - 10 seconden (3 flitsen - stand van kleine wijzer om 3 uur op een klok)
 • Zuid: groepen van 6 flitsen en een langer aanhoudend licht : 6 flitsen in 10 - 15 seconden ("6 uur op een klok")
 • West: groepen van 9 flitsen : 9 flitsen in 10 - 15 seconden ("9 uur op een klok")

Het langer aanhoudende licht bij de zuid kardinaal is noodzakelijk omdat bij stevige golfslag de boei achter een golf kan verdwijnen. Een korte flits kan dan niet opgemerkt worden. Om een goed onderscheid te maken tussen de Oost, West en Zuid kardinaal is het langer aanhoudende licht toegevoegd, deze kan nooit in het geheel achter een golftop verborgen blijven.

Bron: http://vaartips.nl en http://wikipedia.nl

MAR-INE - Traffic

Gepost in mar-ine caches.

In de binnenscheepvaart vinden steeds meer technologische innovaties plaats, daarbij zien we ook het gebruik van GPS loacties. Dit heet het Automatic Identification System, kort AIS. Europese overheden overwegen om het gebruik van een inland AIS transponder op alle binnenwateren, op de Rijn en op de meeste andere vaarwegen in Europa te verplichten. In Oostenrijk is het al verplicht en havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge gaan dit in 2011 doen. Het inland AIS-apparaat zendt voortdurend via twee aparte marifoonkanalen de identiteit van het schip uit en de positie waar het schip zich bevindt en ontvangt deze gegevens van andere schepen die inland AIS hebben geïnstalleerd.

marinetraffiic-sm


geocheck

MAR-INE - Semafoor

Gepost in mar-ine caches.

MAR-INE - Semafoor


01Het semafooralfabet is een alfabet voor semafoorseinen, dat vroeger vooral gebruikt werd als communicatiemiddel in de scheepvaart. Door de opkomst van de radio is de betekenis van het semafoorseinen afgenomen, maar aangezien vlaggenseinen moeilijk zijn "af te luisteren" kent dit alfabet nog altijd militaire toepassing. Ook in de scouting leert men het alfabet nog. Er bestaan diverse semafooralfabetten, het internationale alfabet is echter het meest gangbaar. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van twee vlaggetjes, maar ook andere voorwerpen zijn bruikbaar, mits ze goed zichtbaar zijn.

Het semafooralfabet een communicatiemiddel dat in de 18e eeuw is ontwikkeld als opvolger van het rooksignaal en de tam-tam. Voor het semafoonalfabet dienen de armen in acht richtingen naast of boven het lichaam gestoken te worden. In vergelijking met de windstreken van het kompas opeenvolgend; zuid, zuid-west, west, noord-west, noord, noord-oost, oost en zuid-oost. Door een combinatie hiervan met beide armen is het mogelijk het alfabet uit te beelden.

De cache bevindt zich niet op bovenstaande locatie maar is te vinden door de puzzel op te lossen.

Semafoor opgave

Het lijkt makkelijk, maar .................. voor de zekerheid toch een checker